Forside
Redegjørelse rapporteringsåret 2023

Redegjørelse rapporteringsåret 2023

Dette dokumentet skal gi en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i hht Åpenhetsloven og er bygget opp etter Åpenhetsloven krav til redegjørelse i §5. Redegjørelsen er utarbeidet av Wright Trafikkskole AS (WT).


Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022, og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Her kan du lese mer om åpenhetsloven.

Wright Group Holding AS, sammen med sine datterselskaper Wright Trafikkskole AS, Agere Trafikkskole AS, Gerds Trafikkskole AS og Heimdal Trafikkskole AS er underlagt loven, og har følgende plikter i henhold til loven:

- Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger

- Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger

- Plikt til å besvare forespørsler om informasjon rundt hvordan vi hånderer faktiske og potensielle negative konsekvenser.


WTs styre er overordnet ansvarlig for at selskapet etterlever kravene i Åpenhetsloven. Styret har utnevnt en complianceansvarlig som har ansvaret for praktisk gjennomføring. Styret skal vedta selskapets retningslinjer, og vedta selskapets årlige redegjørelse for hvordan Åpenhetsloven etterleves.

Nøkkelinformasjon om bedriften
Wright Trafikkskole (WT) driver førerkortopplæring i alle førerkortklasser samt yrkessjåførutdanning til konsumentkunder, bedriftskunder og det offentlige. WT opererer kun i det norske markedet.

Vurdering av risiko og behov for tiltak
I henhold til Åpenhetsloven (2022) skal omfanget av arbeid med aktsomhetsvurderinger stå i forhold til virksomhetens art, omfang og geografiske nedslagsfelt. Selskapet er av den mening at virksomhetens art som aktør innen utdanning, innen størrelse og kompleksitet, og med Norge som nedslagsfelt, gir begrenset risiko for negativ påvirkning av menneskerettigheter og arbeidsforhold som følge av selskapets virksomhet. Snarere åpner virksomheten for økt grad av trafikksikkerhet på veiene, bidrar til større grad av økonomisk miljøvennlig kjøring og ikke minst hjelper folk ut i jobb gjennom yrkessjårøfutdanning og samarbeid med NAV.

I aktsomhetsvurdering som er gjort med rapporteringspunkt 30.6.2023 er det ikke avdekket faktisk eller vesentlig risiko for negative konsekvenser hos selskapets leverandører eller internt.

Det er gjennomført en overordnet risikoanalyse som konkluderer med at WTs leverandører generelt sett har en lav risikokategorisering. Det er gjort vurderinger av selskapets leverandører, og det er gjennomført stikkprøver. Det vises også til virksomhetens største leverandørs (Møller bil) egne https://moller.no/no/om-oss/aapenhetsloven.

Innad i selskapet gjennomføres det rutinemessig medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler som gir grunnlaget for å kunne si noe om våre interne forhold innenfor risikofelt som trakassering, mobbing og arbeidsmiljø generelt. Her har selskapet jevnt svært god score.

Vi vil likevel gjennom prioritering peke på de områder vi potensielt kan se en risiko og som vi vil holde ekstra nøye med fremover:

Bilpleie og dekkverksteder/dekkhotell
Bilverksted er ikke vektet som en spesielt risikoutsatt sektor i Norge i Etisk Handel Norges risikoscreening. Det er imidlertid avdekket useriøse aktører innen bilpleie og dekkverksted og her kan det finnes risiko for dårlige arbeidsforhold. Det er risiko for svært lave lønninger, tilbakehold av lønn og andre former for uverdige arbeidsforhold i denne bransjen.
I WT benytter vi forskjellige leverandører og løsninger på avdelingene. Da denne bransjen har vært spesielt utsatt for useriøse arbeidsforhold og brudd på arbeidsmiljøloven har vi valgt å løpende sjekke disse opp mot Arbeidstilsynets oversikt over godkjent bilvask, dekkskift og dekkhotell.

Virksomhetens retningslinjer
Minimum en gang i året foretar selskapet en kartlegging og vurdering av risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden og blant forretningspartnere. Ytterligere vurderinger gjennomføres fortløpende hvis forholdene tilsier det. Kartleggingen og vurderingen baseres på en fastsatt guide. Tiltak vil gjennomføres hvis ansett nødvendig.

Alle ansatte skal bli kjent med selskapets rutiner etter åpenhetsloven som en del av selskapets onboardingssystem i HRM-systemet Simployer, samt at det gis jevnlige oppdateringer via bedriftens intranett når dette er på plass i april 2024.

Det vil bli opprettet en intern varslingskanal som sikrer at innkommende varsler blir behandlet i henhold til selskapets rutiner i løpet av 2023.